अवैध रुपमा भएको कालिगण्डकी दोहन अनुगमन /निरिक्षण सम्वन्धमा ।

Skip to toolbar