स्वत प्रकाशन २०७९ श्रावण १ देखि २०७९ असोज मसान्त सम्म ।

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३)र सुचनाको हक सम्वन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको ।

Skip to toolbar