फाईल डाटावेश (कर्मचारी मात्र)

कार्यालय कर्मचारीहरूका लागि मात्र ।

कृपया यो लिङ्क क्लिक गरि आफ्नो फाईल सर्भर प्रवेश गर्नुहोस् ।

जानकारीको लागि ict.ddcparbat@gmail.com मा ईमेल गर्नुहोस् ।

Skip to toolbar