स्वत प्रशासन २०७९ श्रावण १ देखी २०७९ असोज मसान्त सम्म

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
स्वत प्रशासन २०७९ श्रावण १ देखी २०७९ असोज मसान्त सम्म प्रकाशन २०७९/०७/०४ प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्वत प्रशासन २०७९ श्रावण १ देखी २०७९ असोज मसान्त सम्म

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्वन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको।

Skip to toolbar