पर्वत जिल्लाको दर रेट

पर्वत जिल्ला यसको यो आर्थिक वर्ष 2072/73 को लागि श्रम दर, घरपरिवारमा दर र निर्माण सामाग्री दर विभिन्न को जिल्ला शुल्क नवीकरण गरिएको छ। यो दर DAO रिषिराम तिवारी, एलडीओ भिमबहादुर कुँवर र प्रमुख सार्वजनिक कार्यालय प्रतिनिधिहरु द्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ।

मिति २०७२।५।७ को दिन बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलि को नियम १४८(१) वमोजिम निर्माण सामाग्री दररेट, कामदारको ज्याला दर रेट र घरभाडा दररेट निर्धारण गरेको छ ।

Skip to toolbar