पाठ्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP-Focal Person) को परिक्षा तथा पाठ्यक्रम स्थानिय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम २०७२-११-२० सामाजिक शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP-Focal Person) को परिक्षा तथा पाठ्यक्रम सम्बन्धमा ।

च.नं. १३६९ मा दर्ता भई, LGCDP कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम अधिकृतको परिक्षाको लागि पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस् ।
Skip to toolbar