प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
स्वत प्रकाशन २०७९ कार्तिक १ देखी पौष मसान्त सम्म प्रकाशन २०७९/१०/०५ प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सुचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ को दफा ५(३) र सुचनाको हक सम्वन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको ।
स्वत प्रशासन २०७९ श्रावण १ देखी २०७९ असोज मसान्त सम्म प्रकाशन २०७९/०७/०४ प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्वत प्रशासन २०७९ श्रावण १ देखी २०७९ असोज मसान्त सम्म
स्वत प्रकाशन २०७९ बैशाख देखी असार मसान्त सम्म । प्रकाशन २०७९/०४/०५ प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्वत प्रकाशन २०७९ वैशाख देखी असार मसान्त सम्मको ।
स्वत प्रकाशन २०७८माघ देखि चैत मसान्त सम्म प्रकाशन २०७९/०१/०५ प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्वत प्रकाशन २०७८माघ देखि चैत मसान्त सम्म ।
स्वतः प्रकाशन २०७८कार्तिक- माघ प्रकाशन २०७८-१०-२५ प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली,२०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण
स्वतः प्रकाशन प्रकाशन २०७८-४-१२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्वतः प्रकाशन २०७८ बैशाख १ देखी २०७८ असार मसान्तसम्म
IEEE रिपोर्ट प्रकाशन, प्रभाव मूल्याङ्कन २०७३-०४-१४ राजश्व विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण
जिल्ला विकास समितीको समिक्षाको वार्षिक २०७१।७२ रिपोर्ट प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०४-२० सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितीको समिक्षाको वार्षिक रिपोर्ट :
गै.स.स. र गाविसले पेश गरेका समिक्षाको वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०४-२० सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितीको समिक्षाको वार्षिक रिपोर्ट :
NGO र गाविसको लागि निम्न लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् ।
सामाजिक सुरक्षा नामावली आ.व. २०७१।७२ प्रकाशन २०७१-२-५ सामाजिक शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा नामावली आ.व. २०७१।७२
Skip to toolbar