प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
स्वतः प्रकाशन प्रकाशन २०७८-४-१२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्वतः प्रकाशन २०७८ बैशाख १ देखी २०७८ असार मसान्तसम्म
IEEE रिपोर्ट प्रकाशन, प्रभाव मूल्याङ्कन २०७३-०४-१४ राजश्व विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण
जिल्ला विकास समितीको समिक्षाको वार्षिक २०७१।७२ रिपोर्ट प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०४-२० सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितीको समिक्षाको वार्षिक रिपोर्ट :
गै.स.स. र गाविसले पेश गरेका समिक्षाको वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०४-२० सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितीको समिक्षाको वार्षिक रिपोर्ट :
NGO र गाविसको लागि निम्न लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् ।
सामाजिक सुरक्षा नामावली आ.व. २०७१।७२ प्रकाशन २०७१-२-५ सामाजिक शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा नामावली आ.व. २०७१।७२
आ.व. ०७०/०७१ को सामाजिक सुरक्षा नामावली प्रकाशन २०७०-०३-०२ सामाजिक शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७०/०७१ को सामाजिक सुरक्षा नामावली
Skip to toolbar