उपभोक्ता समितिहरुलाई योजना संझौता गर्न आउने बारेको

सूचना

चालु आ.व. २०७३/०७४ को लागि यस जिल्ला विकास समितिको कार्यालय र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन गरिने विकास योजनाहरु यहि २०७३ माघ मसान्त सम्म उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भई सक्नु पर्ने भएकोले उक्त मिति भित्र सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले जि.वि.स. तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयसंग सम्झौता गर्ने कार्य सक्न अनुरोध गरिन्छ । २०७३ माघ सम्म सम्झौता हुन नआएका योजनाहरु अन्य विधिबाट संचालन हुने अथवा उक्त मिति पछि सम्झौता हुन नसक्ने कुरा सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Skip to toolbar